logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Publicita

KONFERENCE

Projekt 5T - Pět terapií pro šťastný život s handicapem CZ. 1.07/1.2.25/01.0008, financovaný z ESF a státního rozpočtu ČR vyvrcholil konferencí, která byla realizována 3. prosince 2014 v Sále purkmistrů Obecního domu v Opavě. Prezentovali jsme zde odborné i širší veřejnosti výstupy projektu, jednotlivé terapie a vytvořené výukové materiály.

Její slavnostní atmosféru podtrhli svým zpěvem a bubnováním na djembe žáci naší školy. Konference byla ukončena rautem.

Děkujeme všem pracovníkům školy, kteří se zapojili do její přípravy a pomohli zajistit její zdárný průběh.

konference konference konference konference konference konference konference

Anketa

Na naší škole proběhla anketa pro rodiče týkající se projektu 5T.

Informace, které jsme díky ní získali, nám poslouží k celkovému vyhodnocení projektu a zároveň nám pomohou vytipovat aktivity, o které je ze strany rodičů zájem a které se jeví jako perspektivní.

Z evaluace ankety vyplývá, že informovanost rodičů o projektu byla vysoká. Do projektových aktivit byly zapojeny všechny děti. Naprostá většina rodičů byla s jednotlivými aktivitami projektu spokojená a hodnotí je jako přínosné.

Bylo odevzdáno 46 anketních lístků.

Jednotlivé terapie stojí co do oblíbenosti v tomto pořadí:

 1. Hipoterapie (33 hlasů)
 2. Aquaterapie (31 hlasů)
 3. Canisterapie, Ergoterapie (21 hlasů)
 4. Bazální stimulace (19 hlasů)
 5. Synergická reflexní terapie (13 hlasů)
 6. Muzikoterapie, VOKS (11 hlasů)

Zde je však nutno podotknout, že počet hlasů, které jednotlivé terapie získaly, může být ovlivněn počtem dětí do nich zapojených.

Rodiče jsou si ochotni platit jednotlivé aktivity v tomto pořadí:

 1. Aquaterapii (21 hlasů)
 2. Solná jeskyně (17 hlasů)
 3. Hipoterapie (14 hlasů)
 4. Návštěva aqvaparku (13 hlasů)
 5. Canisterapie (12 hlasů)
 6. Cyklovýlet, lyžařský výcvik (11 hlasů)
 7. Ergoterapie (7 hlasů)
 8. Bazální stimulace (6 hlasů)
 9. VOKS (5 hlasů)
 10. Muzikoterapie (4 hlasy)
 11. Synergická reflexní terapie (2 hlasy)

Ačkoli rodiče upřednostňují Hipoterapii (33 hlasů), je ochotno si ji platit pouze 14 dotázaných. Největší preference získala Aquaterapie, která dostala díky projektu 5T zcela novou podobu. Zároveň je pro nás potěšující zájem o solnou jeskyni, která je na naší škole novou aktivitou realizovanou díky projektu poprvé.

Zpracovala Mgr. Vanda Tomová, věcný manažerCANISTERAPIE

Na Základní škole pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 realizujeme projekt Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0008, který je zaměřen na terapie – psychoterapii, hipoterapii, pohybové terapie, muzikoterapii a ergoterapii.

Z důvodu efektivního využití přidělené podpory ze strukturálních fondů – ESF a státního rozpočtu ČR jsme po projednání s projektovou manažerkou pro regionální granty rozšířili náš okruh pěti terapií o Canisterapii.

Canisterapie je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa. Díky širokospektrálnímu účinku se vztahuje k pohybové terapii, psychoterapii, uplatňuje se i v úzké návaznosti s hipoterapií, jde o tzv. zooterapii. Její vřazení do projektu má tedy své opodstatnění.

Koncem listopadu proběhl na naší škole Kurz canisterapie pro indikující personál. Cílem kurzu bylo zaškolit pedagogy do canisterapeutického programu, získat zkušenosti s jeho plánováním, monitorováním, vyhodnocováním a indikovat náplň canisterapie v součinnosti s canisterapeutem.

Proškolení pedagogických pracovníků v této oblasti přispěje k dalšímu zkvalitnění péče o žáky naší školy v souladu s projektem 5T.

Odborné praktikování Canisterapie na naší škole zaštítí Mgr. Jana Brunová a již nyní úzce spolupracuje s canisterapeutickým týmem – Ing. Ludmilou Vítkovou a fenkou Alfou (Flat coated retriever).

U postižených dětí tvoří pes součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Psi podněcují k pohybu, hře, rozvoji komunikace, nácviku koncentrace, mají zároveň velký vliv na psychiku.

Mgr. Silvie Häuserová
manažer projektu

Den otevřených dveří 2013

V úterý 3.12.2013 se uskutečnil na Základní škole pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 „Den otevřených dveří“.

Návštěvníci měli možnost prohlédnout si bezbariérové prostory školy i rehabilitace, seznámit se s netradičními kompenzačními pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Všichni pedagogové informovali veřejnost o realizovaných projektech, v pohybovém sále školy probíhala prezentace projektu Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ. 1.07/1.2.25/01.0008, který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR.

Při prezentaci projektu nechyběla výstavka zakoupených nevšedních pomůcek určených pro zavádění inovativních metod do výuky (monoski s příslušenstvím, tandemová kola, djembe, ozvučení...), výstupy z jednotlivých volnočasových aktivit (muzikoterapie, ergoterapie, psychoterapie), ani publicita formou fotogalerie.

den otevřených dveří
Mgr. Silvie Häuserová
manažer projektu
Žáci Základní školy pro tělesně postižené v Opavě chodí do solné jeskyně

Chloubou naší školy je rehabilitační bazén. Finanční prostředky, kterými škola disponuje, však neumožňují jeho celoroční provoz. Proto jsme jako alternativu zvolili pobyt v solné jeskyni. Ta, pokud je navštěvována pravidelně, má příznivý vliv na zdraví jedinců - posiluje imunitu a zlepšuje obranyschopnost organizmu.

Díky projektu Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0008, který realizujeme od roku 2012, mohou všichni žáci naší školy již druhým rokem navštěvovat solnou jeskyni pravidelně v souvislých cyklech 10. návštěv, a to 1x týdně v měsících listopad až únor.

Docházíme do Solné jeskyně Na Rybníčku 56, Opava, kde je velmi vstřícný personál a příjemné prostředí. V polohovacích lehátkách se tu krásně relaxuje, ti neposednější si mohou hrát i na zemi, neexistují tu bariéry - do jeskyně si mohou vjet i děti na vozíčku.

Mikroklima jeskyně má své kouzlo a tajemnou atmosféru, snad proto se tu našim dětem tak líbí. Vždyť sůl je nad zlato!

Mgr. Vanda Tomová, věcný manažer
Mgr. Silvie Häuserová, manažer projektu

Projekt 5t na Základní škole pro tělesně postižené v Opavě

Od února 2012 úspěšně realizujeme projekt Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0008, financovaný ze strukturálních fondů – ESF a státního rozpočtu ČR v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt je koncipován na zavádění nových terapeutických prvků do výuky pomocí systematického a odborného vzdělávání všech pedagogických pracovníků školy. Zaměřili jsme se v něm, mimo jiné, na finančně a organizačně náročnější kurzy spadající svou náplní do oblastí, které pro nás byly vzhledem ke specifickým potřebám našich žáků prioritní. V současné době je již máme zrealizovány všechny. Jako první proběhl v květnu 2012 kurz VOKS Výměnný obrázkový komunikační systém), který nám lektorovaly autorky této metody PhDr. Margita Knapcová, Mgr. Marcela Jarolímová, Mgr. Nataša Alešová. V červnu 2012 následoval kurz Muzikoterapie vedený Mgr. Matějem Lipským, předsedou České muzikoterapeutické asociace a jednatelem za ČR ve Světové federaci muzikoterapie (WFMT). V červenci 2012 za námi dojeli lektoři z Apla Praha PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. a PaedDr. Věra Čadilová, kteří nás zasvětili do problematiky Terapie problémového chování, strukturovaného přístupu a nácviků funkční komunikace u jedinců s PAS. Na konci prázdnin - v srpnu – absolvovala skupina pedagogických pracovníků Základní kurz Bazální stimulace odprezentovaný Mgr. Irenou Savkovou. Na přelomu ledna a února na něj navázal Nástavbový inovační kurz Bazální stimulace vedený PhDr. Karolínou Friedlovou, jež je odborným garantem vzdělávacích akcí pořádaných Institutem Bazální stimulace. V září jsme si zajeli do Rajnochovic, centra Hostýnských vrchů za PaedDr. Lubomírem Holzerem, naším guru muzikoterapie v České republice, na prožitkový víkendový kurz Celostní muzikoterapie. V listopadu 2012 nás proškolila v problematice Aquaterapie Bc. Radka Šindílková, DiS. V lednu 2013 získali dva pedagogové osvědčení pro jízdu s monoski na akreditovaném kurzu, který byl organizován v Koutech nad Desnou pod vedením lektorky Mgr. Radky Bartoňové, pracovnice Centra aplikovaných pohybových aktivit FTK UP v Olomouci. Jako poslední byl zrealizován kurz Synergické reflexní terapie, který vedla Renata Vodičková, DiS., jednatelka, fyzioterapeutka a lektorka výukového a rehabilitačního centra SPIRÁLA.

Na kurzech vládla příjemná atmosféra. Všechny měly vynikající úroveň a přispěly ke zvýšení standardu vzdělávání v našem zařízení. Vzhledem k jejich počtu a časovým možnostem pedagogů jsme se snažili o jejich realizaci na půdě školy. Pokud nám to kapacita kurzů dovolila, přizvali jsme i pedagogy spřátelených škol.

Pedagogičtí pracovníci již uplatňují nabyté znalosti a dovednosti v přímé práci s žáky formou volnočasových aktivit. Zároveň pracují na studijních materiálech, metodikách a své dílčí kroky prezentují na webových stránkách školy a ve školním časopise.

Všem patří díky za jejich pozitivní přístup ke vzdělávání, kterému obětovali svůj volný čas.

Vanda Tomová, věcný manažer projektu
ZŠ pro TP, Opava, Dostojevského 12

Projekt 5T na Základní škole pro tělesně postižené v Opavě

Moderní doba s sebou přináší stále nové trendy ve vzdělávání a v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Všichni víme, že pokud si chceme udržet prestiž, je zapotřebí se orientovat v novinkách v oblasti speciální pedagogiky, přijímat nové impulzy, nabízet neokoukané. Co to obnáší? Tak především vzdělávání pedagogických pracovníků, které je garancí kvalitní péče, obohacení materiální základny o nové pomůcky a vybavení, nabídku atraktivních aktivit atp. Tato meta je však pro většinu škol finančně nedostupná a tím i těžko dosažitelná. Proto hledáme cesty prostřednictvím projektů či grantů.

V roce 2011 se nám podařil úspěšně zpracovat projekt Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ.1.07/1.2.25/01.0008, financovaný ze strukturálních fondů – ESF a státního rozpočtu ČR v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacím potřebami, který jsme začali realizovat od února 2012.

Jak sám název napovídá, projekt je zaměřený na terapie (hipoterapii, muzikoterapii, ergoterapii, psychoterapii a pohybové terapie) a zavádění nových terapeutických prvků jako inovativních vyučovacích metod a forem do výuky pomocí systematického a odborného vzdělávání všech pedagogických pracovníků školy. Je koncipován pro 50 žáků ve věku 6 až 18 let s tělesným postižením různého typu a stupně, pro pedagogy a rodiče. Zaměřili jsme se v něm na finančně a organizačně náročnější kurzy (kurzy Bazální stimulace, kurz Synergické reflexní terapie, kurz Strukturovaného učení a zvládání agresivity u žáků s PAS, kurzy Muzikoterapie, kurz VOKS, kurz Aquaterapie a Monoski), na nákup nadstandardních pomůcek a v neposlední řadě jsme pamatovali i na volnočasové vyžití žáků.

V současné době již máme osm kurzů z devíti za sebou, většina z nich byla realizována na půdě školy. Pedagogičtí pracovníci již uplatňují nabyté znalosti a dovednosti v přímé práci s žáky formou volnočasových aktivit. Zároveň pracují na studijních materiálech, metodikách a své dílčí kroky prezentují na webových stránkách školy (5t.skolaprotp.cz) a ve školním časopise.

V jarních a podzimních blocích již probíhala na školní zahradě hipoterapie. Žáci si vyzkoušeli jízdu na tandemových kolech. Mají za sebou deset sezení v solné jeskyni. Společně tvoří na keramickém kruhu, bubnují na djembe. V březnu je čeká týdenní ozdravný pobyt v Jeseníkách, kde si vyzkoušejí jízdu na monoski a snowbladech.

S projektem je spojena spousta práce. My však máme jednu prioritu, kterou nám mnozí mohou závidět – a tou je vynikající tým pedagogických pracovníků, jež na projektu participuje a je garancí úspěchu. Největší odměnou pro nás všechny je pak nadšení a spokojenost našich žáků i jejich rodičů.

Mgr. Silvie Häuserová, manažer projektu
Mgr. Vanda Tomová, věcný manažer projektu

Den otevřených dveří

pomůcky 5t

Ve čtvrtek 29. 11. 2012 od 1300 do 1700 hod. se uskutečnil na Základní škole pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 „Den otevřených dveří“.

Návštěvníci měli možnost prohlédnout si netradiční prostory školy i rehabilitace, seznámit se se speciálně pedagogickými pomůckami pro žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním.

V rámci školní akce jsme návštěvníkům nabídli doprovodné aktivity jako prezentaci rehabilitačních a kompenzačních pomůcek specializovanými firmami Moravskoslezského kraje a prodejní výstavku výrobků chráněných dílen Charity Opava.

Všichni pedagogové informovali veřejnost o právě realizovaných projektech školy, v nově vzniklých učebnách probíhala prezentace projektu Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg.č. CZ. 1.07/1.2.25/01.0008, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Při prezentaci projektu nechyběla výstavka zakoupených netradičních pomůcek určených pro zavádění inovativních metod do výuky a publicita formou fotogalerie.

Mgr. Silvie Häuserová
Manažer projektu
pomůcky 5t pomůcky 5t

TANDEMY

Díky projektu Pět terapií pro šťastný život s handicapem, reg. č. CZ.1.07/1.2.25/01.0008, financovaného ze strukturálních fondů – ESF a státního rozpočtu ČR jsme pro žáky naší školy mohli zakoupit 5 kusů tandemových kol, které budeme využívat jak v hodinách tělesné výchovy, tak při volnočasových aktivitách. Tandemy - neboli dvoukola, jsou speciálně vyrobená kola určená pro jízdu v páru.

tandemové kolo

Žáci se mohou těšit na víkendový cyklistický výlet na tandemech do Davidova mlýna, který díky projektu 5T uspořádáme v závěru školního roku 2012/2013.


Co nás čeká v rámci projektu 5T v nejbližší době?

Pedagogové absolvují kurzy: Aquaterapie - výuka plavání imobilních jedinců, Kurz monoski. Na školní zahradě bylo zahájeno podzimní kolo hipoterapie, v zimním období plánujeme návštěvy solné jeskyně, starší žáci se mohou těšit na lyžařský výcvik spojený s jízdou na monoski. V tomto školním roce zahájíme modernizaci ergoterapie, v rámci Muzikoterapie zakoupíme alternativní hudební nástroje jako africké bubny - djembe, tibetské mísy aj.

U vytipovaných žáků budou proškolení pedagogové aplikovat masáže v rámci Bazální stimulace, u žáků s poruchou komunikace bude prováděn nácvik VOKSu.

Bližší informace o průběhu a aktivitách projektu můžete získat na webových stránkách projektu http://5t.skolaprotp.cz nebo u manažerů projektu – Mgr. Silvie Häuserové a Mgr. Vandy Tomové.

Snažíme se, aby do aktivit byli zapojeni všichni žáci školy bez rozdílu věku, pohlaví a postižení, ale bohužel nejde vždy uspokojit potřeby všech. V projektu jsou zařazeny aktivity pro různé cílové skupiny - pro žáky chodící, pro žáky na vozících i pro imobilní žáky.

Výběr žáků do aktivit ovlivňují kromě nastavených podmínek projektu 5T rovněž možnosti školy - materiální, personální a především bezpečnostní.

Mgr. Silvie Häuserová
manažer projektu

Pět terapií pro šťastný život s handicapem

Název projektu: Pět terapií pro šťastný život s handicapem

Reg.č.: CZ.1.07/1.2.25/01.0008

Hodnota projektu: 3 487 780,52 Kč

Doba trvání projektu: 35 měsíců (od 1.2.2012 do 31.12.2014)

Zdroje financování projektu: ze strukturálních fondů – ESF a státního rozpočtu ČR

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 realizuje od 1.2.2012 projekt v rámci globálního grantu Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v MSK s názvem „Pět terapií pro šťastný život s handicapem“.

Projekt je koncipován pro 50 žáků ve věku 6 až 18 let s tělesným postižením různého typu a stupně, pro pedagogy a rodiče. Je zaměřen na terapie a zavádění nových terapeutických prvků jako inovativních vyučovacích metod a forem do výuky pomocí systematického a odborného vzdělávání všech pedagogických pracovníků školy. Rodičům nabídneme participaci v péči o jejich handicapované děti a obohacení volnočasových aktivit. Zaměřili jsme se na finančně a organizačně náročnější kurzy, jejichž obsahová náplň vychází ze specifik edukace žáků se SVP při respektování jejich individuálních potřeb. Získané poznatky a dovednosti budou bezprostředně uplatněny ve výuce s cílem zkvalitnit její náplň. Jednotlivé terapie budou aplikovány na cílovou skupinu již v průběhu trvání projektu.

V realizaci projektu vidíme jednu z cest, jak zkvalitnit spolupráci s rodiči, inovovat metody a formy práce, zajistit materiální vybavení, vytvořit studijní materiály, dosáhnout co nejvyššího standardu ve vzdělávání.

Cílem projektu je dosažení maximálního osobnostního rozvoje žáků s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem a schopnostem za použití speciálních metod i postupů a s využitím podpůrných opatření zohledňující jejich speciální vzdělávací potřeby.

Naší prioritou je eliminace postižení, dosažení co nejvyššího stupně inkluze a rovných příležitostí. Přínosem projektu bude inovace stávajících metod, forem a postupů při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cíle projektu korespondují s cíli ŠVP.

Zkrácený název projektu 5T vystihuje zaměření na pět základních terapií: hipoterapii, muzikoterapii, ergoterapii, psychoterapii a pohybovou terapii. Do našeho projektu budou začleněny vzdělávací kurzy a semináře zaměřené na tyto terapie a jejich využití v praxi. Nabyté znalosti a dovednosti získané dalším vzděláváním budou pedagogičtí pracovníci uplatňovat v přímé práci s žáky, předávat svým spolupracovníkům a rodičům formou workshopů. Neodmyslitelnou součástí bude nákup speciálních, kompenzačních, reedukačních pomůcek, zařízení a vybavení pro zefektivnění výchovně vzdělávacího procesu.

Celkovým výstupem projektu bude:

Cílovými skupinami projektu jsou:

Mgr. Silvie Häuserová, manažer projektu
Mgr. Vanda Tomová, věcný manažer

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz