logo eu logo školy

Pět terapií pro šťastný život s handicapem (5T)

Psychoterapie

Rozpis kurzů

Aktivity

Společným pojítkem všech terapií je psychoterapie, která se uvolnila z výsadního područí medicíny a psychologie. Začala se hojně využívat při edukaci jedinců se zdravotním postižením, kde pomáhá eliminovat vlivy stresorů, posiluje motivaci k pozitivní změně, buduje komunikační dovednosti a dovednosti pozitivní sociální interakce, pomáhá vytvořit schopnost vhledu do sociálních situací, podporuje sebereflexi, reálné sebehodnocení a sebeovládání.

Psychoterapie prolíná všemi terapiemi. Její výběr byl ovlivněn skutečností, že prostřednictvím psychoterapie, která nabízí prostor k ovládání emocí a myšlení, můžeme zefektivnit samotný proces učení u žáků s PAS a mentálním postižením. Naším cílem je zkvalitnit péči o žáky s poruchou autistického spektra (PAS), kterým je třeba zajistit podmínky pro kvalitní péči a vzdělávání nesoucí s sebou jistá rizika v oblasti komunikace, projevů chování a sociální interakce.

Prioritou této aktivity je důkladné vyškolení pedagogických pracovníků i rodičů žáků, neboť zvláště v této problematice je spolupráce rodiny a školy nepostradatelná, je stěžejním pilířem zajišťujícím všestranný rozvoj osobnosti žáků s PAS. Ve spolupráci s organizací APLA Praha, IPPP zajistíme kurzy a semináře: Strukturované učení, Zvládání agresivity u PAS, VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém – alternativní a augmentativní forma komunikace). Nabyté poznatky ze seminářů, inovativní metody a formy práce budeme průběžně uplatňovat při edukaci žáků s PAS.

Výuka žáků s PAS je natolik specifická, že často vyžaduje atypické zcela individuální pomůcky. Pro jejich výrobu je třeba nakoupit materiál (suché zipy, laminovací fólie, laminovačka, barevné samolepící fólie, obrazová a didaktický materiál, makety a podobně).

Mezi požadované pomůcky jsme zařadili i psychowalkmany, které jsou audiovizuálními stimulátory, jež pomocí zrakových a zvukových impulsů působí na lidskou psychiku. Psychowalkman dokáže v nezvykle rychlém čase změnit psychické naladění uživatele a vyvolat změnu frekvence mozkových vln. Je vysoce efektivní u žáků s PAS a žáků s diagnózou ADHD.

Mgr. Silvie Häuserová
Mgr. Vanda Tomová

Kontakt: Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, tel: 553 610 775, e-mail: 5t@skolaprotp.cz